PM om huset

Välkommen till Norrbyhus,
Sveriges äldsta studentboende

ett kollektivt boende med ett gemensamt ansvar, olika ansvarsområden (ämbeten) för hemiterna, boendestämma, gemensamma aktiviteter och fester samt möjlighet att delta i andakter och gudstjänster.



Den som önskar hyra ett rum på Norrbyhus ska anmäla sig via brev eller e-post till pater. Lediga rum erbjuds de köande utefter tre aspekter; i första hand har teologiestuderande med avsikt att bli präst i Svenska kyrkan, i enlighet med stiftelsens stadgar, alltid företräde framför studenter vid andra fakulteter oavsett kötid. Därefter sorteras kön i datumordning efter anmälningsdag. Pater ansvarar för att köerna uppdateras och hanteras med respekt för de köande.

Hyra
Hyra ska betalas förskottsvis, utan anmodan, senast den sista vardagen i varje månad. Vid enstaka tillfällen (t ex vid försenad utbetalning från CSN) accepteras att hyran betalas in några dagar efter månadsskiftet. Vid försenad betalning kontakta föreståndaren eller kassaförvaltaren.

Hyresfria månader
Hyra utgår inte för juli och augusti. Detta kan dock ändras till juni och juli efter samråd med kassaförvaltaren. Om inflyttning sker i augusti betalas hyra för denna månad.

Hyresanmärkning
Om hyran inte betalas i tid, trots att uppskov inte beviljats, erhåller hyresgästen en skriftlig hyresanmärkning. Tre hyresanmärkningar medför att hyreskontraktet sägs upp och att hyresgästen är återbetalningskyldig för sin hyresskuld. Återbetalningen sker i samråd med kassaförvaltaren.

Uthyrning i andra hand
Som hemit har du rätt att en termin i taget vid två tillfällen hyra ut ditt rum vid stipendieresor, tillfälligt boende på annan ort eller liknande, ej vid boende i Uppsala.
Tag kontakt med pater minst två månader innan andrahandsuthyrning är aktuell. Som hyresgäst tar du själv ansvar att tillfråga någon som är lämplig att hyra rummet under din frånvaro. Eventuellt kan du höra med pater om det finns någon i kön som har behov av ett rum i andrahand. Andrahandshyresgästen skall sedan godkännas av föreståndaren. Pater har tillgång till andrahandskontrakt som skall tecknas med hyresgästen.
Som innehavare av ett förstahandskontrakt är du ansvarig för hur din hyresgäst sköter sin hyra och sitt ansvar under tiden du är borta. En andrahandshyresgäst får gärna stå i kö för ett förstahandskontrakt men har ingen förtur i kön. Enbart stadgarna och kötiden styr vilka som erbjuds ett förstahands-kontrakt.
Den som innehar ett andrahandskontrakt har inte rätt att hyra ut i tredje hand.

Studiekrav
Norrbyhus är endast till för studerande. Om en hemit avbryter sina studier skall det meddelas pater och föreståndare. Sedan har hemiten sex månader på sig att hitta ett annat boende innan kontraktet sägs upp.
Vid avslutade studier skall hemiten i god tid eller senast två månader före avflyttning, säga upp sitt kontrakt för att bereda rum för annan studerande hyresgäst. Vid sjukdom eller av andra skäl tillfälligt kortare studieuppehåll, tag kontakt med pater och föreståndare.

Uppsägning och dispens vid förlängda studier
Uppsägningstiden är två månader. Uppsägningen sker skriftligen och lämnas till pater. Du har rätt att bo på Norrbyhus i fem år, men kan eventuellt bo kvar längre tid om du senast två månader före kontraktets utgång meddelar föreståndaren och skriftligen ansöker om dispens hos styrelsen.

Avflyttning
Innan avflyttning sker ska rummet flyttstädas, avsynas och godkännas av pater och vicepater/eller föreståndare.

Parkeringsplats
Till fastigheten hör ett antal parkeringsplatser. Meddela föreståndaren om du vill stå i kö för en plats. Parkeringsplatserna ingår inte i hyran utan har sin egen hyressättning.

Gemensamma lokaler
Hyresgästerna ska hålla gemensamma lokaler, inklusive korridorer, i vårdat skick. Särskild omsorg och försiktighet ska ägnas salongen och biblioteket. Personliga tillhörigheter, rumsinventarier etc får inte placeras i korridorer eller andra gemensamma utrymmen, förutom förråden, pga av brandföreskrifter.
Salongen och biblioteket kan även vara uthyrda till externa gäster för att skapa intäkter.

Ansvarsförbindelse
När extern uthyrning inte föreligger får hyresgäst disponera biblioteket och/eller salongen för privat tillställning. Hyresgästen ansvarar därvid för alla eventuella skador på lokaler eller inventarier vilket innebär att hyresgästen åtar sig att ersätta hyresvärden för kostnader för reparationer, återanskaffning av inventarier m m orsakade av hyresgästen, dennes gäster eller annan deltagande i tillställningen.
Hyresgästen är skyldig att tillse att tillställning inte orsakar störd nattsömn eller andra störningar för övriga hemiter och grannar i närområde. Hyresgäst som vid upprepade tillfällen orsakat störningar och/eller skador kan förverka sin rätt att disponera biblioteket och salongen för privat tillställning.
Hyresgästen är även i övrigt skyldig att iaktta de ordningsregler för boendet som vid var tid till annan fastställs av styrelsen. Hyresgäst som vid upprepade tillfällen åsidosätter reglerna kan förverka sin hyresrätt.

Rumsbyte
Hemiterna kan byta rum med varandra och har också möjlighet att byta till ett hyresledigt rum innan ny hyresgäst tas in. Denna ”rumskarusell” organiseras av pater och godkänns av föreståndaren. Det är inte tillåtet att hämta inventarier från ett rum som står tomt i väntan på en ny hyresgäst.

Inköp av inventarier – säng, skrivbord etc
Varje rum har en grundmöblering. Kontakta pater och föreståndare innan något inköp görs eftersom det bör göras i samråd med kassaförvaltaren.

Renovering och förändringar av rummet
En hemit som bor på förstahandskontrakt kan måla om sitt rum i ljusa färger i överenskommelse med pater/föreståndare och kassaförvaltare och få ersättning för materialet. Tak och målning av snickerier bör utföras av yrkesmålare. El-och rörarbeten får endast utföras av fackman. Kontakta alltid pater och föreståndare innan inköp och arbete utförs.
Några rum har loftsängar och loft som någon tidigare hemit byggt. Inga ytterligare ”hembyggen” får ske utan att pater och föreståndare kontaktas.

Övernattande gäst, tillgång till nyckel
Det är inte tillåtet att dela sitt rum med en annan person. Gäster som vill sova över kan göra det för en kort tid, men inte som ett permanent boende, pga av brandföreskrifter och kapacitet på kök- och hygienutrymmen.
Hyresgästen ansvarar för sin nyckel och det är inte tillåtet att låna ut den till någon gäst. Såväl hemiter som deras gäster ska alltid kontrollera att ytterdörren går i lås när den använts för att förhindra inbrott.

Brandföreskrifter
Den boende är skyldig att sätta sig in i hur brandlarmet fungerar, följa brandföreskrifterna och att delta i de utrymningsövningar som erbjuds.

Rökförbud
Av brand- och hälsoskäl råder totalt rökförbud i hela fastigheten, såväl bostadsrum som gemensamma utrymmen.

Förbud mot husdjur
Pga hälsoskäl är det inte tillåtet att ha husdjur i fastigheten.