1880 års stadgar

Följande dokument är i huvudsak av historiskt intresse, men också en hjälp för att förstå nuvarande stadgar i kontinuitet med sin tillkomstsituation. Noteras bör också att i den förlaga som här transkriberats har husmodern i § 9 a) och b) strukits över och i en notering ovanför den första ersatts av pater.

Vid sammanträde av intresserade personer i Uppsala den 1 mars 1880 fattades planen för det studenthem, som sedermera efter sin mångåriga föreståndare teologie assistenten, senare professor Carl Norrby fått namnet Norrbyska studenthemmet. Därvid tillsattes en styrelse, vars första medlemmar utom Norrby utgjordes av: Domprosten C.A. Torén, ordf., friherre J. Alströmer, kassaförvaltare, medicine professor P. Hedenius, och teologie professor, sedermera biskopen K.H. Gez. von Schéele. I dessas namn utfärdades ett upprop med begäran om understöd varigenom den ekonomiska grunden för hemmet lades. Nedanstående stadgar äro i stort sett desamma som de, vilka vid ovannämnda konstituerande sammanträde antogos.

S T A D G A R

för det s.k.

N O R R B Y S K A S T U D E N T H E M M E T

I UPPSALA

––––––––––

KAP. I

On hemmets ändamål.

§ 1. Ändamålet med hemmet är att bereda teologie studerande, som giva hopp om sig att bliva värdiga präster, dels ekonomisk lättnad under deras vistelse vid universitetet, dels tillfälle till ett kamrat- och hemliv, som kan erbjuda skydd emot de sedliga faror, vilka för den hemlöse studenten ej sällan äro allvarliga.
§ 2. För uppnående av detta syftemål lämnas i hemmet från och med den 1 september till och med den sista maj varje år husrum, sängmadrass, kost, värme, ljus och städning till av styrelsen bestämt pris.

Kap. II

§ 3. Hemmets angelägenheter ombesörjas av en styrelse, bestående av minst1 fem ledamöter, av vilka minst tvenne böra vara lärare i teologiska fakulteten vid Uppsala universitet.
§ 4. Styrelsen har att vaka över, att hemmet motsvarar sitt ändamål, att förvalta dess egendom och kassa, att bestämma hemmets husordning, antag: nya medlemmar i hemmet samt i allmänhet besluta om dess angelägenheter.
§ 5. Vid inträdande ledighet kompletterar styrelsen sig själv.
§ 6. Styrelsen utser inom sig ordförande, kassaförvaltare och sekreterare samt utom eller inom sig själv en föreståndare. Ordföranden leder överläggningarna. Kassaförvaltaren handhaver hemmets ekonomi, emottager och redovisar influtna avgifter eller gåvor samt anställer nödiga inköp och utbetalningar m.m. Sekreteraren för protokoll vid styrelsens sammanträden och biträder hemmets föreståndare i skötandet av brevväxlingen.
§ 7. Vid styrelsens sammanträden, som hållas minst en gång varje termin, bör föreståndaren, även om han icke är styrelseledamot, vara närvarande. Trenne ledamöters närvaro fordras för att göra styrelsen beslutmässig. För beslut fordras enkel pluralitet. Vid lika röstetal gälla den mening ordföranden biträder.
§ 8. Vid sammanträde under höstterminen utser styrelsen revisorer, vilkas rättelse över hemmets ekonomiska ställning före den 1 april påföljande år delgives styrelsen.
§ 9. Styrelsen väljer för hemmet utom föreståndaren en husmoder samt bestämmer villkoren för hennes antagande:
a) Föreståndaren, som helst bör tagas bland de ledamöter av styrelsen, som tillhöra den teologiska fakulteten, har att utöva tillsynen över hemmet, att jämte husmodern vaka över husordningens efterlevande, att med styrelsens bifall, om så kräves, utesluta antagna medlemmar samt över huvud att med ledning och råd bistå hemmets alumner.
b) Husmodern åligger att förestå hushållet, antaga, avskeda och hava uppsikt över tjänstepersonalen, svara för ordningen i hemmets samtliga lägenheter samt göra vad på henne beror för att bereda medlemmarna trevnaden och välsignelsen av ett kristligt hemliv.

KAP. III.

Om intagning i och uteslutning ur hemmet.

§ 10. I regel må endast teologie studerande vid Uppsala universitet i studenthemmet intagas. Dock må undantagsvis och i mån av utrymme även sådana studenter lämnas inträde, vilka bereda sig till avläggande av filosofisk examen i akt och mening att efter dess absolverande ingå i teologiska fakulteten.
§ 11. Ansökan att bliva intagen inlämnas till hemmets föreståndare minst fyra veckor före lästermins öppnande och bör åtföljas av åldersbetyg jämte borgensförbindelse för avgiftens erläggande.
§ 12. Den som vunnit inträde å hemmet äge rätt att, utom för det fall som i näst följande § är berört, därstädes fyra lästerminer kvarstanna. Efter förloppet av denna tid må ett längre kvarstannande i hemmet på ny ansökning bero. Sådan förlängning kan beviljas endast för ett år varje gång.
§ 13. Överträder medlem i studenthemmet den gällande husordningen och låter sig icke genom föreståndarens varning rätta, eller förer han utom hemmet ett oordentligt leverne, eller giver han på annat sätt anledning till förargelse, blive han från hemmet skild. I förväg erlagd avgift vare ock under sådana omständigheter till hemmet förbruten.
§ 14. Ändring av dessa stadgar kan endast ske på förslag av styrelseledamot, minst tvenne månader efter det sammanträde, vid vilket förslaget väckts.

1Protokoll 1961.