Stadgar

STADGAR FÖR STIFTELSEN
NORRBYSKA STUDENTHEMMET I UPPSALA

1880 års stadgar, senast ändrade 1990

Historik Vid ett sammanträde den 1 mars 1880 i Uppsala tillsattes en styrelse bestående av fem ledamöter, i vilkas namn utfärdades ett upprop om ekonomiskt stöd för upprättandet av ett studenthem. Genom denna riksomfattande insamling och David Carnegies Gustaf-Adolfsdonation av den 6 nov. 1882 tillkom det studenthem, som har namn efter sin förste och mångårige föreståndare, professor Carl Norrby. En egen fastighet togs i bruk hösten 1887. Syftet med detta studenthem var att upplåta bostad åt teologie studerande till lägsta möjliga kostnad och att skapa en miljö för dessa, som stod i överensstämmelse med Svenska Kyrkans tradition. Nedanstående stadgar är i sina huvuddrag likalydande med dem, som antogs vid ovannämnda sammanträde.
§ 1 Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att erbjuda ett hem för teologie studerande i Uppsala och därmed främja rekryteringen av präster till Svenska Kyrkan.
§ 2 För uppnående av detta syfte äger stiftelsen besitta och förvalta fastighet och där upplåta bostäder åt teologie studerande.
§ 3 Hemmets angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av sju ledamöter med suppleanter. Uppsala domkapitel och Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoråd utser vardera en ledamot. Övriga fem ledamöter väljes av styrelsen för en tid av fem år. Av dessa bör tvenne vara lärare vid Teologiska Fakulteten i Uppsala och/eller Svenska Kyrkans Forskningsråd/Svenska Kyrkans Pastoralinstitut. Ovannämnda val förrättas senast 6 månader före mandattidens utgång.
§ 4 Styrelsen har sitt säte i Uppsala. Styrelsens uppgift är att tillse att hemmet motsvarar sitt ändamål, att förvalta dess egendom och att i övrigt handha och avgöra hemmets angelägenheter. Styrelsen äger att delegera beslutanderätt i vissa frågor till enskild ledamot.
§ 5 Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt utom eller inom sig kassaförvaltare, sekreterare och föreståndare. Stiftelsens firma tecknas av ordföranden och kassaförvaltaren var för sig. Föreståndaren har till uppgift att öva tillsyn över hemmet enligt särskild instruktion.
§ 6 Styrelsen sammanträder minst två gånger varje termin. För beslut fordras, att fyra ledamöter är närvarande och om beslutet ense. Pater kallas i egenskap av företrädare för hemmets hyresgäster till styrelsens sammanträden och har yttranderätt vid desamma.
§ 7 Räkenskapsåret omfattar tiden 1.7 – 30.6. Bokslut skall föreligga före den 1 okt. och revisionsberättelsen skall delges styrelsen före den 1 dec., som äger att behandla den före höstterminens utgång. Uppsala domkapitel och Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoråd utser vardera en revisor.
§ 8 Svenska Kyrkans Ärkebiskop är inspektor för hemmet.
§ 9 Rätt att bo på hemmet tillkommer teologie studerande vid Uppsala Universitet, vilken ämnar ingå i prästämbetet och likaså den, som efter avlagd examen genomgår Svenska Kyrkans Pastoralinstitut. I mån av utrymme må inträde dock lämnas även andra högskolestuderande.
§ 10 För hemmets hyresgäster gäller innehållet i utfärdade hyreskontrakt jämte de ordningsföreskrifter, som styrelsen fastställer.
§ 11 Ändring av dessa stadgar kan endast ske på förslag av styrelseledamot. För att en sådan ändring skall bli giltig krävs beslut av styrelsen å två sammanträden med minst två månaders mellanrum samt godkännande av Uppsala domkapitel.
Dessa stadgar är antagna och godkända 1990-05-30.